VITAAL LANDHORST april 2022

2024-01-26 16:26:04

VITAAL LANDHORST 2022

Vanuit LVC-net is er een bedrag beschikbaar gesteld aan Vereniging Peelbelang Landhorst (VPL) van €5.313,74. VPL heeft dit bedrag met €5.000,- verhoogd naar €10.313,74. Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen in Landhorst, die in 2022-2023 een activiteit organiseren óf een aanschaf doen, in het belang van de gemeenschap Landhorst.  

VPL heeft een werkgroep Vitaal Landhorst opgericht bestaande uit Anja van der Velden, Helmie van Creij en Brigitte Aangenendt. De werkgroep heeft voorwaarden opgesteld en manier van toekennen vastgelegd.

Verenigingen of stichtingen uit Landhorst kunnen bij deze werkgroep een verzoek voor een financiële bijdrage indienen. De werkgroep zal beoordelen of zij gelden beschikbaar stelt voor het initiatief. Om zoveel mogelijk verenigingen of stichtingen hieraan deel te kunnen laten nemen, zal de financiële bijdrage maximaal € 750,- per vereniging/stichting en per activiteit/aanschaf zijn.

Werkgroep Vitaal Landhorst vraagt ook een of enkele foto’s van de activiteit/aanschaf. De foto’s kunnen gestuurd worden naar vitaallandhorst@peelbelang.nl

Klik hier: Aanvraagformulier Vitaal Landhorst met voorwaarden om het aanvraagformulier te downloaden.

U kunt d aanvragen indienen via vitaallandhorst@peelbelang.nl of in de brievenbus stoppen van Schapendreef 6.

Lees hieronder de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Vitaal Landhorst 2022 – 2023:

 1. Max. 1 aanvraag per vereniging/stichting. Vooraf globale begroting met motivatie en onderbouwing via aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden op de site van VPL. ( https://peelbelang.nl/ )
 2. De activiteit/aanschaf wordt georganiseerd door en voor Landhorstse inwoners/verenigingen/stichtingen.
 3. De activiteit/aanschaf die bekostigd wordt met een bijdrage van Vitaal Landhorst moet ten dienste staan van de gemeenschap Landhorst.
 4. Bedrijven en privé personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 5. Per vereniging/stichting kan voor 1 activiteit/aanschaf een aanvraag ingediend worden, tot een maximum van €750,00.
 6. Als verenigingen samen 1 activiteit/aanschaf aanvragen is daar ook €750,- het maximale bedrag.
 7. De vereniging/stichting mag maximaal de kosten van de activiteit/aanschaf aanvragen.
 8. Het bedrag kan niet met terug werkende kracht aangevraagd worden.
 9. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Per e-mail wordt uw aanmelding met een aanmeldnummer bevestigd.
 10. Er zijn 3 deadlines om een aanvraag in te dienen namelijk: 1-6-2022; 1-9-2022; 1-12-2022. Na elke deadline, komt de werkgroep bij elkaar en zal zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven aan de vereniging/stichting. Dit gaat zo door tot het maximale bedrag  van €10.313,74 bereikt is.
 11. Bij vroegtijdig bereiken van het maximale bedrag van €10.313,74 zal de werkgroep Vitaal Landhorst dit per omgaande bekend maken op de site van Vereniging Peelbelang Landhorst.
 12. De aanvragende vereniging/stichting dient zelf een bijdrage te leveren aan de activiteit door middel van inbreng eigen middelen, andere fondsen of eigen werkzaamheden.
 13. De toekenning wordt schriftelijk medegedeeld aan de contactpersoon van vereniging/stichting en zal in de ALV (algemene leden vergadering) van 2023 van VPL gepresenteerd worden.
 14. Binnen een jaar moet de activiteit/aanschaf plaatsvinden; het geld moet binnen een jaar na toekenning besteed zijn.
 15. Bij toewijzing geeft de vereniging/stichting verantwoording achteraf. Dat betekent dat er na afloop van de activiteit/aanschaf de vereniging/stichting een overzicht van de gemaakte kosten ter verantwoording naar werkgroep Vitaal Landhorst stuurt.
 16. Bij geen verantwoording overlegging achteraf van vereniging/stichting, houdt Werkgroep Vitaal Landhorst zich het recht voor om het toegekende bedrag terug te vorderen.
 17. Werkgroep Vitaal Landhorst zal verantwoording afleggen over alle toekenningen tijdens de Algemene leden vergadering van VPL in 2023
 18. Werkgroep Vitaal Landhorst vraagt ook een of enkele foto’s van de activiteit/aanschaf. De foto’s kunnen gestuurd worden naar vitaallandhorst@peelbelang.nl
 19. Als er gegronde redenen zijn kan er van de voorwaarden afgeweken worden. Uiteindelijke beslissing tot toekenning ligt bij Werkgroep Vitaal Landhorst/ VPL.  De werkgroep Vitaal Landhorst behoudt zicht het recht voor om afwijkend van de voorwaarden te handelen.
TERUG NAAR HOMEPAGINA